Temmuz 2, 2019

Yatırım Teşvik Sistemi

ile Koray Arikan

Yatırım Teşvik Sistemi

 Sistemin Amacı
Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ürünlerin üretiminin artırılmasını, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini ve destek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını amaçlar.
Yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
1.     Genel Teşvik Uygulamaları
o     Asgari yatırım tutarı 1 milyon TL ile 500 bin TL arasındadır.
o    Katma Değer Vergisi İstisnası faydalanabilirsiniz.
o    Gümrük Vergi Muafiyeti faydalanabilirsiniz.
2.     Bölgesel Teşvik Uygulamaları
o     Asgari yatırım tutarı 1 milyon TL ile 500 bin TL arasındadır. Desteklenen her sektör ve il olarak farklılıklar gösterir.
o    Destek unsurlarının hepsinden faydalanabilirsiniz..
3.     Öncelikli Yatırımların Teşviki
4.     Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 
o     Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL’den başlayarak sektör ve il olarak farklılıklar gösterir.
5.     Stratejik Yatırımların Teşviki 
o     Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
Destek Unsurları
1.     Katma Değer Vergisi İstisnası: Yatırım için makina ve teçhizat için KVD ödenmemesi.
2.     Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım için makina ve teçhizatlar için Gümrük Vergisi Muafiyeti.
3.     Vergi İndirimi: Yatırım katkı ve tutarına ulaşana kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinde indirim.
4.     Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: İlave istihdam için sigorta priminde işveren hissesine destek.
5.     Faiz Desteği: En az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için faiz desteği.
6.     Yatırım Yeri Tahsisi: Maliye Bakanlığı usul ve esaslarına göre yatırım yeri tahsisidir.
7.     Katma Değer Vergisi İadesi: Teşvike konu olan yatırım için yapılan bina inşaat harcamalarında KDV iadesi desteğidir.
 Başvuru Sırasında Gereken Belgeler
1.      Noter tasdikli imza sirküleri 
2.     Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği
3.     Borcu Yoktur Belgesi(Vergi, Prim vb) 
4.     Müracaat dilekçesi, 
5.     Yatırım bilgi formu (makine, teçhizat listeleri) 
6.     Başvuru Ödeme Makbuzları  
7.     Çevresel Etki Değerlendirmesi 
8.     Yatırım Kararı ile ilgili Diğer Belgeler,
9.     Fizibilite raporu ve Bakanlıkça talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
 Not: Kesin bilgiler için siteye bakabilirsiniz.