Haziran 13, 2019

Üretime Yönelik Destekler

ile Koray Arikan
 Üretime Yönelik Destekler 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Bu program ile ülke sanayisinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir olması ve ihracat yapma potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu program girişimciler, araştırmacı ve akademisyenler ,üniversiteleri olanakları ile bir aradadır. Bu bölgede bulunan firmalar ARGE ve yazılımdan elde ettikleri kazançları 2023 Yılına kadar gelir ve kurumlar vergisi muaf ve yazılımlar içinde KDV den muaf tutulurlar. Bölgede çalışan yazılımcı ve AR-GE personelinin ücretleri 2023 yılına kadar her türlü vergiden muaf tutulurlar.AR-GE personelinin ücretleri 5 yıla kadar SSK  işveren payının %50 sinden muaftır.TGB’lerde oluşturarak yeni AR-GE projeleri gerçekleştiren firmalar, üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve Kamu AR-GE Merkezinin imkânlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, KOSGEB’in Teker’lerinde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.
TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği
Tekne girişim Programı yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini amaçlamaktadır. Desteğe üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabilir. Teknogirişim Sermayesi desteği ile destekler:
  • Makina, donanım.
  • Yazılım ve yayın giderleri.
  • Sarf malzemesi giderleri personel giderleri.
  • Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri.
  • Genel işletme giderleri.
 Teknogirişim sermayesinde destek süresi sözleşme imzası ile başlar ve destek süresi 12 aydır. 
Destek üst limiti 150.000 TL’dir. Destek, ön ödemeli ve % 100 hibe şeklindedir. Ödemeler genellikle 2 taksit halinde gerçekleşir.
TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
 KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
 KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı en az ikisi ortaklı proje başvurusu olmak koşuluyla ilk 5 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. Başvurular sürekli açıktır ve eteydeb.tubitak.gov.tradresinden online olarak yapılabilir.


T.C. Maliye Bakanlığı AR-GE İndirimi
Bu program Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak olan yeni bilgiler elde etmek veya mevcut bilgiler ile yeni ürün, araç, hizmet üretmek için yapılan düzenli çalışmaların desteklenmesini hedefleyen programdır. Bu projelerde TÜBİTAK destekli olup olmamasına bakılmıyor genel olarak geliştirmeyi amaçlayan program mı diye bakılıyor. Sadece TÜBİTAK destekli değilse projenin bir AR-GE projesi olup olmadığını değerlendirmek üzerine hakem görüşüne başvurulur. Bu programın avantajları ise şunlardır.
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan AR-GE indiriminden yararlanabilirler.
TTGV: İleri Teknoloji Projeleri Desteği – İTEP
TTGV tarafından üretimi desteklemek amacıyla verilen İleri Teknoloji Projeleri Desteğidir.
Amacı ise ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması, mevcut ürünlerin rekabet gücünü artırması ya da bu  sistemi ve tekniklerinin araştırılması, geliştirilmesi, ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanmasıdır. Öncelikli projeler ise şu şekildedir.
  • Tarım Teknolojileri.
  • Eğitim Teknolojileri.
  • Sağlık Teknolojileri.
  • Çevre Teknolojileri.
Proje destek süresi 1-3 arasındadır 
Destek bütçesi 250.000$ ile 3 milyon dolar arasındadır.